1. ദ്വാവിംശ

    1. വി.
    2. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ
    3. ഇരുപത്തിരണ്ട് അടങ്ങിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക