1. ദ്വാവിംശതി

    1. നാ.
    2. ഇരുപത്തിരണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക