1. ദ്വിക

    1. വി.
    2. രണ്ടംഗങ്ങളുള്ള, രണ്ടെണ്ണമടങ്ങിയ
    3. രണ്ടാമത്തെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക