1. ദ്വികരണി

    1. നാ.
    2. സമചതുർഭുജത്തിൻറെ കർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക