1. ദ്വിഗുണ

    1. വി.
    2. ഇരട്ടിയായ
    3. ഇരട്ടിച്ച
    4. രണ്ടുവിധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക