1. ദ്വിഗുണിത

    1. വി.
    2. ഇരട്ടിപ്പിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക