1. ദ്വിഗുണീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഇരട്ടിയാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക