1. ദ്വിഗുണീഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഇരട്ടിയാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക