1. ദ്വിജാതീയ

    1. വി.
    2. ദ്വിജനെ സംബന്ധിച്ച
    3. മിശ്രജാതിയിൽപ്പെട്ട
    4. രണ്ടുതരം സ്വഭാവമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക