1. ദ്വിജാനി

    1. വി.
    2. രണ്ടു ജായന്മാർ (ഭാര്യമാർ) ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക