1. ദ്വിജിഹ്വം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുനാക്കുള്ളത്, പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക