1. ദ്വിജൻ

    1. നാ.
    2. ചന്ദ്രൻ
    3. ബ്രാഹ്മണൻ
    4. ക്ഷത്രിയൻ
    5. വൈശ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക