1. ദ്വിജ1

  1. വി.
  2. രണ്ടുപ്രാവശ്യം ജനിച്ച
 2. ദ്വിജ2

  1. നാ.
  2. ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ
  3. പെൺപക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക