1. ദ്വിട്ട്

  1. നാ.
  2. ശത്രു
 2. തവിട്ട്

  1. വി.
  2. തവിടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
  3. തവിടിൻറെ നിറമായ
 3. ത്വിട്ട്

  1. നാ.
  2. സൗന്ദര്യം
  3. തിളക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക