1. ദ്വിത

  1. നാ.
  2. രണ്ടെന്ന അവസ്ഥ
 2. ദാവിത

  1. വി.
  2. ദു:ഖിതമായ
 3. ദ്വിധാ

  1. അവ്യ.
  2. രണ്ടുവിധത്തിൽ
  3. രണ്ടുഭാഗമായിട്ട്, രണ്ടായിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക