1. ദ്വിതയം

    1. നാ.
    2. രണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക