1. ദ്വിതീയം

    1. നാ.
    2. രണ്ടാമത്തെത്, രണ്ടാംസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക