1. ദ്വിതീയൻ

    1. നാ.
    2. പുത്രൻ
    3. ചങ്ങാതി
    4. രണ്ടാമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക