1. ദ്വിതീയ1

  1. വി.
  2. രണ്ടാമത്തെ
 2. ദ്വിതീയ2

  1. നാ.
  2. രണ്ടാമത്തെ തിഥി
  3. രണ്ടാമത്തെ വിഭക്തി
  4. രണ്ടാമത്തെവൾ
  5. പത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക