1. ദ്വിധാഗതി

    1. നാ.
    2. മുതല
    3. ഞണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക