1. ദ്വിധാഭാവം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുഭാഗങ്ങളായിത്തീരൽ, രണ്ടുവിധത്തിലായിത്തീരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക