1. ദ്വിപക്ഷം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുപക്ഷം
    3. രണ്ടുപക്ഷമുള്ളത്
    4. രണ്ടുപക്ഷം ചേർന്നത്
    5. വിഷമഘട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക