1. ദ്വിപത്രകം

    1. നാ.
    2. പറയൻ കിഴങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക