1. ദ്വിപർണ

    1. വി.
    2. രണ്ടിലയുള്ള
  2. ദ്വിപർണി

    1. നാ.
    2. കാട്ടിലന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക