1. ദ്വിഭാര്യൻ

    1. നാ.
    2. രണ്ടുഭാര്യമാർ ഉള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക