1. ദ്വിഭുജം

    1. നാ.
    2. രണ്ടു ഭുജങ്ങളുള്ളത്, കോണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക