1. ദ്വിമാത്ര

    1. വി.
    2. രണ്ടുമാത്ര അടങ്ങിയ
    3. ഇരട്ടിവലിപ്പം ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക