1. ദ്വിരദൻ

    1. നാ.
    2. കൊമ്പനാന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക