1. ദ്വിരാത്രം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുരാത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക