1. ദ്വിരാപം

    1. നാ.
    2. ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക