1. ദ്വിലക്ഷണ

    1. വി.
    2. രണ്ടുതരമായ, രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക