1. ദ്വിവചനം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. (സംസ്കൃതത്തിലെ) മൂന്നു വചനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക