1. ദ്വിവിധ

    1. വി.
    2. രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക