1. ദ്വിവർഷ

    1. വി.
    2. രണ്ടുവർഷം പ്രായമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക