1. ദ്വിവർഷീണ

    1. വി.
    2. ദ്വിവർഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക