1. ദ്വിശതം

    1. നാ.
    2. ഇരുനൂറ്
    3. നൂറ്റിരണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക