1. ദ്വിസപ്തതി

    1. നാ.
    2. എഴുപത്തിരണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക