1. ദ്വീപകമ്മ്

    1. നാ.
    2. തുരുത്ത്, ചെറിയ ദ്വീപ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക