1. ദ്വീപവത്

    1. നാ.
    2. സമുദ്രം
    3. നദി
    1. വി.
    2. ദ്വീപങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക