1. ദ്വീപിനഖം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി, പുലിച്ചുവടി
    3. പുലിനഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക