1. ദ്വീപിശത്രു

    1. നാ.
    2. ശതാവരി
  2. ദ്വീപശത്രു

    1. നാ.
    2. ശതാവരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക