1. ദ്വൃഷ്ടം

    1. നാ.
    2. ചെമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക