1. ദ്വൃഹ്യം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുദിവസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക