1. ദ്വേഷിണി

    1. നാ.
    2. വെറുപ്പുള്ളവൾ, ശത്രുതയുള്ളവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക