1. ദ്വൈഗുണ്യം

    1. നാ.
    2. ഇരട്ടിക്കൽ
    3. ഇരട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക