1. ദ്വൈതവനം

    1. നാ. പുരാണ.
    2. മഹാഭാരതകഥയിൽ പാണ്ഡവന്മാർ കുറെക്കാലം വസിച്ചതായി പറയുന്ന വനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക