1. ദ്വൈതവാദി

    1. നാ.
    2. ദ്വൈതവാദം അംഗീകരിക്കുന്നയാൾ, ദ്വൈതവാദം ഉന്നയിക്കുന്നയാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക