1. ദ്വൈതി

    1. നാ.
    2. ദ്വൈതവാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക