1. ദ്വൈമാതുര

    1. വി.
    2. രണ്ടമ്മമാരുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക