1. ദ്വൈമാതൃക

    1. വി.
    2. രണ്ട് അമ്മമാരാൽ ഊട്ടിവളർത്തപ്പെട്ട, മഴയാലും നദികളാലും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക